System Informacji Medycznej SIM

System Informacji Medycznej SIM to system teleinformatyczny, który służy do przetwarzania danych o udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach w ramach opieki zdrowotnej udostępnianych przez systemy teleinformatyczne placówek świadczących te usługi. SIM służy do przetwarzania:

– danych osobowych i jednostkowych danych medycznych o usługobiorcach,
– danych o usługodawcach,
– danych o pracownikach medycznych,
– danych o płatnikach,
– cenach udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych,
– danych umożliwiających wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy usługodawcami oraz usługodawcami a płatnikami.

System teleinformatyczny to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie oraz wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Administratorem systemu SIM jest jednostka podległa Ministrowi Zdrowia.
Administratorem danych przetwarzanych w SIM jest Minister Zdrowia.

Rejestry medyczne:
Centralny Wykaz Usługobiorców
Centralny Wykaz Usługodawców 
Centralny Wykaz Pracowników Medycznych 
Inne rejestry medyczne