Centralny Wykaz Pracowników Medycznych

Rejestr medyczny – Centralny Wykaz Pracowników Medycznych

W ramach Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych, do nadanego pracownikowi medycznemu identyfikatora, są przyporządkowane dane umożliwiające identyfikację pracownika medycznego, takie jak:

– imię (imiona) i nazwisko,
– numer PESEL albo numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości – dla osób, którym nie nadano numeru PESEL,
– certyfikat,
– numer prawa wykonywania zawodu – jeżeli dotyczy,
– specjalizacja – jeżeli dotyczy,
– identyfikatory nadane w innych rejestrach medycznych – jeżeli dotyczy.

Do dostępu pracownika medycznego do danych zgromadzonych w SIM, autoryzacji elektronicznej służy certyfikat.

Administratorem danych gromadzonych w Centralnym Wykazie Pracowników Medycznych jest Minister Zdrowia.