Centralny Wykaz Usługobiorców

Rejestr medyczny – Centralny Wykaz Usługobiorców – zawierający dane dotyczące usługobiorców.

Gromadzone dane w Centralnym Wykazie Usługobiorców obejmują:
– unikalny identyfikator usługobiorcy,
– wykształcenie,
– numer PESEL,
– adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji,
– adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
– dana osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania,
– adres poczty elektronicznej,
– numery ubezpieczenia,
– stopień niepełnosprawności,
– rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentów potwierdzających
– uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej określonego
– rodzaju oraz datę utraty tych uprawnień,
– numery identyfikacyjne i numery ewidencyjne nadawane usługobiorcom
– przez płatników lub usługodawców,
– datę i przyczynę zgonu;

Administratorem danych gromadzonych w Centralnym Wykazie Usługobiorców jest Minister Zdrowia.