Centralny Wykaz Usługodawców

Rejestr medyczny – Centralny Wykaz Usługodawców – w którym są przetwarzane dane usługodawców.

W rejestrze do nadanego usługodawcy identyfikatora przyporządkowane są dane umożliwiające identyfikację usługodawcy, takie jak:
– nazwa albo firma usługodawcy,
– adres siedziby,
– numery identyfikacyjne nadane w rejestrach medycznych,
– numery identyfikacyjne nadane usługodawcom przez płatnika,
– certyfikat.

Do każdego identyfikatora usługodawcy przyporządkowane są identyfikatory jednostek i komórek organizacyjnych usługodawcy, w ramach których pracownicy medyczni udzielają świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Usługodawca przekazuje do Centralnego Wykazu Usługodawców dane o pracownikach medycznych w zakresie:
– imienia (imion) i nazwiska,
– numeru PESEL albo numeru paszportu lub innego dokumentu tożsamości – dla osób, którym nie nadano numeru PESEL,
– certyfikatu,
– numeru prawa wykonywania zawodu – jeżeli dotyczy,
– specjalizacji – jeżeli dotyczy,
– identyfikatorów nadanych w innych rejestrach medycznych – jeżeli dotyczy.

Do uwierzytelnienia dostępu usługodawcy do danych zgromadzonych w SIM (przekazywania danych o udzielonych świadzceniach, korekty błędnych danych o świadczeniach, danych dotyczących pracowników), służy certyfikat.

Administratorem danych gromadzonych w Centralnym Wykazie Usługodawców jest Minister Zdrowia.