Inne rejestry medyczne

 Minister Zdrowia  w celu:
– monitorowania zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej,
– monitorowania stanu zdrowia usługobiorców,
– prowadzenia profilaktyki zdrowotnej lub realizacji programów zdrowotnych

może tworzyć i prowadzić lub tworzyć i zlecać prowadzenie rejestrów medycznych, gromadzących dane o zachorowaniach, chorobach, stanie zdrowia, metodach leczenia, diagnozowania, monitorowania postępów w leczeniu oraz zagrożeniach związanych z występowaniem niektórych chorób.

Administratorem danych gromadzonych w rejestrach medycznych jest Minister Zdrowia.