Platforma ePUAP

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to platforma, której celem jest umożliwienie załatwiania różnych spraw urzędowych bez konieczności wizyty w urzędzie (za pośrednictwem Internetu).

Z platformy ePUAP mogą korzystać instytucje administracji publicznej (np urzędy marszałkowskie, urzędy miasta, urzędy gminy, urzędy pracy), które mogą komunikować się między sobą. Z ePUAP może też korzystać osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo do załatwiania spraw urzędowych.

Wśród spraw, które można załatwić za pomocą platformy ePUAP można wymienić:

  • pozwolenie na budowę domu
  • dowód rejestracyjny
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  • odpisy z ksiąg stanu cywilnego

Sprawę, którą chcemy załatwić za pośrednictwem ePUAP możemy wybrać z katalogu usług.

Wysyłając pismo za pośrednictwem platformy ePUAP można podpisać je profilem zaufanym.  Urząd do którego kierujemy pismo posiada na platformie elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP). Wniosek składany tą drogą ma taką samą ważność jak wniosek papierowy.

Co to jest profil zaufany?